Kültür ve Modernite

KM-Kapak.jpeg

Pultar, Gönül; Emine O. İncirlioğlu ve Bahattin Akşit. Kültür ve Modernite. İstanbul: Tetragon Yayınları, 2003. 432 s. ISBN 975-94789-4-3

 

Bu kitapta, Türkiye Kültür Araştırmaları Grubu'nun 2001 yılında Kemer'de düzenlemiş olduğu "Kültür ve Modernite" başlıklı sempozyumda sunulan bildirilerden bir seçki bulunuyor.


Derneğin yayımladığı ilk kitap olan bu eser, modernitenin Türk toplumuna etkilerini ve ağırlığını hissettirmeye başlayan postmodern açılımları irdelemektedir. Türk modernleşmesini eleştirel ve sorgulayıcı tavırla inceleyerek yepyeni bir panoramasını çizen metinler içermektedir.

 

Temin adresi:

Tetragon İletişim Hizmetleri A.Ş.

Ağaçırağı Sokak 8/10

Gümüşsuyu

80090 İstanbul

 

Tel: (212) 249 9891   Faks: (212) 293 1280    e-posta: tetragon@turk.net


 

İÇİNDEKİLER


Giriş

 

1. Gönül Pultar - Moderniteyi Sorgularken

 

2. Emine Onaran İncirlioğlu - Sosyo-kültürel Antropoloji, Kültür Araştırmaları ve Türkiye Kültürlerinde Göç

 

I. MODERNİTE VE MEKAN

 

3. Aytanga Dener - (1980+20) Sosyo-kültürel Değişmenin Mekânsal Boyutları

 

4. Tahire Erman - Kentin Çeperindeki "Modernlik": "Modern Başkent" Ankara'da Bir Gecekondu Mahallesi

 

5. Banu Helvacıoğlu - Mekâna Sığmayan Ankara'da Mekân Nasıl Yaşanmakta?


 

II. MODERNİTE VE KAMUSAL ALAN

 

6. Bahattin Akşit, Bahar Tabakoğlu ve Ayşe Serdar - Deprem Bağlamında Sivil Toplum Kuruluşları ve Devlet İlişkilerinin Yazılı Medyada Kuruluşu Üzerine Gözlemler

 

7. Belma T. Akşit ve Andaç Demirtaş - Modernite ve Polis-Halk İlişkileri: Bir Niteliksel Araştırmanın Sonuçları

 

8. G. Gonca Gökalp-Alpaslan - Modernleşme Eşiğinde Kültürel Değişmenin Kadın Bakış Açısından Sorgulanması

 

 

III. MODERNLEŞME, ULUSLAŞMA VE DİN

 

9. Pınar Akçalı - Modernleşme ve Uluslaşma Sürecinde Orta Asya Türk Cumhuriyetleri

 

10. K. Oya Paker - Gündelik Bilginin İnşası Bağlamında Sosyal Temsiller: Modernlik, Gelenek ve Din

 

11. Necdet Subaşı - Alevi Modernleşmesi: Geleneksel Kültürün Modern Sunumları

 

12. A. Vahap Taştan - Modernite, Din ve Dinsel Modernizmin Boyutları: Azerbeycan Örneği

 

 

IV. POSTMODERN AÇILIMLAR

 

13. Rezzan Kocaöner Sükü - Bağdat Yollarında Romanında Kimlik Arayışı ya da Türk Kültüründe Diyasporik Açılımlar

 

14. S. Dilek Yalçın-Çelik - 1980-sonrası Dönemde Popüler Kültür Ortamında Türk Şiiri

 

15. Mutlu Binark - Etnik Sohbet Odasındaki Buluşmalar ve Kimlik Oyunları

 

Kaynakça

 

Yazarlar Hakkında Kısa Bilgiler

 

Derleyenler Hakkında Kısa Bilgiler