Mekân ve Kültür

MEK_KAPAK.jpg

 

Mekân ve Kültür. Derleyenler Emine Onaran İncirlioğlu ve Barış Kılıçbay. İstanbul: Tetragon İletişim Hizmetleri A.Ş., 2011.


İçindekiler

 

Önsöz 

 

Giriş

 

 

I. Bellek: Mekânla Hatırlanan, Mekânla Unutulan

 

 

Cumhuriyet Dönemi Ankara’sında Kolektif Bellek İnşasının İnsan Duyumlu Bir Yorumu, Seçil Binboğa

 

Kentte Bellek Yıkımı ve Kimlik İnşası – Palimpsest: Ankara Atatürk Bulvarı Bağlamında Bir İnceleme, Meltem Al

 

Değişen Yaşam Tarzı, Değişime Direnen Cami Mekânı, Serpil Özaloğlu, Meltem Gürel

 

Değişen İnsanlar, Değişen Mekânlar: Dinsel Değişim Yaşayan İnsanlar ve Mekânlar, Z. Nilüfer Nahya

 

“Bellekteki Yer Neresidir?” Samatya’da Zihinsel Ve Toplumsal Pratikler, Ezgi Tuncer Gürkaş

 

Rus Göçmenlerinin Mekânı -  Gelibolu: “Burası Başka Bir Yer”, Sevinç Üçgül

 

Türk Sinemasında Mekân ve Nostalji, Sezen Gürüf Başekim

 

Görsel Sanatlarda Mekân Kullanımına Yenilikçi Bir Örnek: Sarkis’in “Site”si — Bir Bellek Mekânı İnşası, Canan Çakır

 

 

II. Bir Yerler: Mekânlar, Tebdil-i Mekânlar

 

Cumhuriyet’in Politik Simgesi Olarak Ayasofya “Müzesi”, Ceren Kâtipoğlu, Çağla Caner Yüksel

 

Bir Tasavvuf Kavramı: Kutsal Bir Mekân Olarak “Meydan”, Erdem İlgi Akter

 

Yeşilçam Sinemasında Kollayıcı ve Sarmalayan Mekan Olarak “Mahalle”, Rana İğneci Süzen

 

Geleneksel Türk Tiyatrosu Meydandan Sahneye Taşınırken, Refika Altıkulaç Demirdağ

 

Esnaf-Zanaatkârlar, Semt ve Kent, Gül Özsan

 

Ankara’daki Fal Kafelerde Kahve Falı Bakma/Okuma Edimi: “Bir vakte kadar…. iki vakte kadar… üç vakitte… mutluluk ve umut gelecek”, Gözde İslamoğlu, Mutlu Binark

 

Berlin Düğün Salonlarının Dünü Bugünü: Bir Mekânın Biyografisi, Gülsüm Depeli

 

“Karanlık” Mahalleler ve “Gizemli” Yemek Mekânları: Blog Anlatılarında Otantik Ocakbaşı Deneyimi, Defne Karaosmanoğlu

 

III. Bile İsteye Değişimin Mekânı

 

Türk Edebiyatında Toplumsal Mekân Kavramı Ve Anadolu, Ayşe Demir

 

İmparatorluk’tan Cumhuriyet’e İstanbul’u Modernleştirme Projesi Ve Prost’un İstanbul Planlamasında Koruma – Modernleşme İkilemi, Cânâ Bilsel

 

Kamusal Alanda Yeni Bir Deneyim; Değişen Mekansal Pratikler Ve Ankara Cer Atölyeleri, Zeynep Uludağ

 

Kent Kültürü Tartışmalarında Muğlak Rolleriyle Ankara’nın Bitmemiş Yapıları, İnci Basa, Haluk Zelef

 

Mekânın Yeniden Üretim Pratiği Olarak Kentsel Dönüşüm Projelerine Karşi Direniş Süreçleri, Savaş Zafer Şahin

 

Protesto Hareketlerinin Mekânsal Dinamikleri: Artvin Ve Uşak Protesto Hareketlerinin Karşılaştırmalı Bir Analizi, Hayriye Özen

 

(Yıkılarak) Yeniden Kurulan Kent: 2000’li Yılların İstanbul’u, Özlem Ünsal

 

Mekân- Zamansal Kentsel Asamblajlar – Kentin Yeniden Tanımlanan Ortak Mekânları, G. Yeliz Kâhya

 

IV. Cinsiyet İdeolojisi ve Mekân

 

Osmanlı Şiirinde Kadın Şairin Mekân Algısı: Leylâ Hanım, Gülşen Çulhaoğlu

 

Emine Semiye Hanım’ın Gayya Kuyusu Romanında Mekân ve Beden İlişkisi, Ayşegül Utku Günaydın

 

Edebiyatçı Mekânlarında Cinsiyetçi Muhafazakârlık, Süreyya Elif Aksoy

 

Kutunun Anahtarı Kimde? Güven, Güvenli Yer ve Kültür İlişkisi Üzerine, Leyla Welkin

 

Kamusal Alanı Özelleştiren, Özel Alanı Kamusallaştıran Bir Deneyim: Annelik Temelli Kadın Hareketleri, Gözde Orhan

 

Cinsiyet Rollerinin Etkinlik Arenası Olarak Konut Mekânı ve Cinsiyetsizleşmesi Üzerine, Türkân Ulusu Uraz, Nilay Ünsal Gülmez

 

Mahremiyet İdeolojisi İle Bölünen Mekânlar: “Aile Salonumuz Vardır”, Eylem Çamuroğlu Çığ, Ünsal Çığ

 

Mekân, Söylem ve Performans: Mekânın Kullanıcı Davranışlarındaki Belirleyiciliği üzerine Kültürler Arası Bir Çalışma, Müge Durusu Tanrıöver, Sevgi Yücesan

 

V. Sınırlar, Ötekiler, Arada Kalanlar

 

Frenkler, Rumiler, Yunaniler: Saltukname’de Değişen Coğrafi Algı, Zeynep Aydoğan

 

Hayrullah Efendi’nin “Avrupa Seyahatnamesi”nde “İlerleme Ülküsü” Bağlamında Batılı Mekân Tasvirleri, Serpil Aydos

 

Bir Ütopya Mekânı: Darürrahat, Ümmühan Bilgin Topçu

 

Kentlerin Etnik Kimlikler ve Sınırlar Üzerindeki Dönüştürücü Etkileri: Edirne’de Romanlar ve Diyarbakır’da Dom Topluluklarının Karşılaştırması, Selin Önen

 

Hapishane İçin(de) Gardiyan Nereye Düşer? Yonca Güneş Yücel

 

Ayazma(n)’dan Bezirgânbahçe’ye: Kentsel Dönüşümün Apartman Yaşamı Diktesi ve Mağduriyetleri, Cihan Uzunçarşılı Baysal

 

Mekânsal Dönüşüm, Kültürel Dönüşüm: Kentsel Dönüşüm Projeleri, Tahire Erman

 

Osmanlı Tiyatrosu’ndan Galeri Outlet’e: Mahallede Sanatın Algılanışı, Dilek Ö. Koçak