Türk(iye) Kültürleri

Turk-Kultur.jpeg

Pultar, Gönül ve Tahire Erman (Der.)  Türk(iye) Kültürleri. İstanbul: Tetragon Yayınları, 2005.

ISBN 975-94789-5-1

 

Bu derleme, Türkiye Kültür Araştırmaları Grubu ile Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nin Eylül 2003 tarihinde Van'da birlikte düzenledikleri "Türk(iye) Kültürleri" başlıklı sempozyuma sunulan bildirilerin genişletilmiş metinleri arasından bir seçkidir.

 

Egemen ideolojinin konumunu ve toplumu yönlendiren dinamikleri eleştirel ve sorgulayıcı bir açıdan ele alarak kültür araştırmalarının disiplinlerarası prizmasından çözümlemektedir. Farklılaşan düğün adetlerinden diyasporaların oluşumuna, televizyon dizilerinin erillik kurgularından gecekondu mahallelerindeki ayrışmaya, günümüz yaşamının çeşitli olgularını inceleyen makaleler, bir bütün olarak göz kamaştırıcı bir zenginlik sunuyor ve bir o kadar da düşünmeye sevkediyor.

 

Temin adresi:

Tetragon İletişim Hizmetleri A.Ş.

Ağaçırağı Sokak 8/10

Gümüşsuyu

80090 İstanbul

 

Tel: (212) 249 9891   Faks: (212) 293 1280    e-posta: tetragon@turk.net

 İÇİNDEKİLER


 

Giriş, Gönül Pultar ve Tahire Erman


 

I Türk(iye) Kültürlerine Giriş

 

 

1 .Özgün Düşünmek ve Özgün Yöntemler Üretmek, Yücel Aşkın

 

2. Küreselleşme Çağında Ezberler Bozulurken: Türk(iye) Kültürleri ve Kuramsal Çerçeve Arayışları, Gönül Pultar

 

3. "Ömür Biter Yol Bitmez": Bir İletişim Olayı Olarak Taşıt Yazıları, İlhan Başgöz

 

4. Kaç/Göç: Göçebe Kültürü ve Türk Kültürü, Talat Halman

 

 

 

II Resmi İdeolojiyi Yakın Okuma

 

 

5. Eski ve Yeni Göç Modelleri ile Türkiye’nin Ulusal Kimliği, Kemal Kirişçi

 

 

6. Yurttaşlık ve Türklük, Mesut Yeğen

 

 

7. Türk Vatandaşlığının Gayri Müslim Yorumları: Vatandaşlık Kurgusu ve Türkiye’deki Yahudi Azınlık, Şule Toktaş

 

 

8. “Öğretmenim Beni Banyoya Götürdü”: Ulusal Kültür İnşa Öğesi Olarak Köy Enstitülerine Yeni Bir Bakış, Selçuk Uygun

 

 

 

III Yerel Etnisiteye Yakın Plan

 

 

9. "Şecaat Arzederken Merd": Türkiye Çingenelerinin Örgütlenme Sorunları, Emine İncirlioğlu-Onaran

 

10. "Mazara Mazara Gambeta": Kölelikten Özgürlüğe İzmir Zencileri ve Dana Bayramı, Günver Güneş

 

11. "Gelinlik Yapma Nasıl Bir Adetti?": Çardak Çeçenlerinde Göç, Dil ve Kültür:, A. Filiz Susar

 

 

 

IV Etnisitenin Ulusaşırı Boyutları

 

12. Türkiye’de Çerkes Diyasporası: Diyasporada Kültürel Tözün Yeniden Üretimi, Ayhan Kaya

 

 

13. Sınırın “Öteki” Tarafı: Göç ve Bulgaristan Türkleri, Hasine Şen

 

14. Kültürel Kimliğin Yeniden Keşfi: “Mübadil” Kimliğinin Oluşturulması, Özgür Özkan-Dirim

 

 

 

V “Muharrem’de Ağlar Sazım”

 

 

15. “Muharrem’de Ağlar Sazım”: Alevilikte Sazın Belleksel ve İletişimsel Boyutları”, Beatrice Hendrich

16. Kültürel Kimliğin Melezleşmesi ve Alevi Modernleşmesi, Necdet Subaşı

 

17. Mahalledeki “Öteki”: Gecekondu Ortamında Alevi-Sünni İlişkileri, Tahire Erman

 

18. Tahtacılarda Orta Asya Şamanlığının İzleri, Ali Selçuk

 

 

 

 

VI Ataerkil Kültür ve İzdüşümleri I: Kamusal Alanda Ataerkil Çerçeve

 

 

19. Ataerkil Kültür, Toplumsal Cinsiyet ve Hukuk: Türk Ceza Kanunu’nda Cinsel Tecavüz, Ayça Kurtoğlu

 

20. Türkiye’de Ataerkil Kültür ile Spor Arasındaki İlişkiler: 1920’ler ve 1930’larda Kadın ve Spor, Betül Yarar

21."Burada Aile Ortamı Var": Yoksul Kadınların Emek Sürecine Katılımı ve Namus Kavramı, Kaoru Murakami

 

 

 

VII Ataerkil Kültür ve İzdüşümleri II: Özel Alan ve İmgelem

 

22. Bilginin Katmanları, Kadınların Güçlenmesi: Ev-Eksenli Çalışma ve Yerel Atölyeler Örneği, Dilek Hattatoğlu

 

23. Kimlik ve Erillik: Simgesel Bir Okuma Aracı Olarak Deli Yürek, Nuran Erol Işık

24. "Yüzü Muşmula, Giyimi Ala Bula": Anadolu Masallarında Kocakarı İmgesi, Leyla Şimşek

 

25. "Üç tekle Gelin Almaya Gittim": Gelenekselden Moderne Evlenme Biçimlerinde Değişimler, Çağlayan Kovanlıkaya Ergin

 

 

 

VIII Tarih Ekseninde Doğu-Batı Karşılaşması ve Kültürel Arayışlar

 

 

26. Antik Çağda Küreyerelleşme: Urfa’da Temsil ve Bellek Tasarımı, Suna Güven

 

27. Lady Mary Wortley Montagu’nun Mektupları: Büyükelçilik Penceresinden Türk Kimliği, Azer Banu Kemaloğlu

 

 

28. “Bir Türke Gönül Verdim”: Uluslaşma Süreci ve Ulusal Sinema Arayışları, Bülent Vardar