Dernek Tüzüğü


I. DERNEĞİN KURULUŞU VE AMACI:

DERNEĞİN İSMİ VE MERKEZİ:

Madde 1. Derneğin adı “Kültür Araştırmaları Derneği” olup, merkezi İstanbul’dur. Şubesi yoktur.

DERNEĞİN AMACI VE HİZMET KONULARI:

Madde 2. Derneğin amacı, disiplinlerarası bilimsel bir yaklaşımla, tarihsel ve karşılaştırmalı kültür araştırmaları yaparak kuram ve yöntemler geliştirmek, uygulamaya yönelik çalışmalar üstlenmek ve desteklemek; halen Türk ve Türkiye kültürleri konusunda yürütülen çalışmalara canlılık ve yenilik getirmek, bu tür çalışmaları teşvik etmek ve bu çalışmaları yapacak bilim insanlarına ve araştırmacılara gereğinde yardımcı olacak malzeme—kitap, dergi, CD, mikrofilm, vs.—sağlamak; konferans, seminer, sempozyum ve benzeri toplantılar düzenlemek; ve yayın yapmaktır. Dernek, siyasetle uğraşmaz.

Madde 3. Dernek amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için:

 1. Her çeşit ihtiyacı için taşınır-taşınmaz mallar satın alır, satar, inşaat yaptırır, kiralar ve gerektiğinde bunlar üzerinde her çeşit ayni haklar tesis eder.

 2. Gerektiğinde Üniversitelerle de işbirliği yaparak, ilgilendiği konularla ilgili araştırma, inceleme yapar, destekler. Yurt içinde ve dışında toplantılar sempozyumlar düzenler.

 3. Kitap ve dergi yayınlar, web sitesi açar.

II. ÜYELERE İLİŞKİN HÜKÜMLER:

ÜYELİK KOŞULLARI:

Madde 4. Dernek’in aşağıda yazılı türden üyeleri bulunur.

 1. Kurucu Üyeler: Bunlar derneğin kurucu üyeleridir.

 1. Ergun Çağatay/Gazeteci/Sarayarkası Sokak No:57 Ayaspaşa-Taksim, İstanbul

 2. Onur İnal/Öğrenci/Kilyos Caddesi C. Acarlar Sitesi No: E 38 D:12 Sarıyer, İstanbul

 3. Seval Karabulut/Serbest/Nergis Sokak. Pınar Sitesi C-Blok No:13/9 34882 Uğur Mumcu-Kartal, İstanbul

 4. Fahriye Gönül Pultar/Öğretim Üyesi/İnebolu Sokak No:13-15/12 Beyoğlu-Kabataş, İstanbul

 5. Nilüfer Eren Pultar/Yönetici/İnebolu Sokak No:13/12 Beyoğlu-Kabataş, İstanbul

 6. Ulvi Selim Sünter/Fakülte Sekreteri/Havuzlu Sokak Kardeşler Apt. No:4/13 Kavaklıdere, Ankara

 7. Şule Tarakçıoğlu/Koordinatör/Aşağı Dikmen Mahallesi Turan Güneş Bulvarı, 62. Sokak No:9/13 Çankaya, Ankara

 1. Dernek Yönetim Kurulunun oy birliği ile verdiği kararla üçüncü şahıslara onursal üyelik hakkı verilebilir. Onursal üyeler, Türk ve Türkiye kültürleri bağlamında kültür araştırmaları alanına emek vermiş kişiler arasından, kendilerinden onay alındıktan sonra seçilirler, üyelik aidatı ödemezler.

Bu üyelerden davet edildikleri faaliyetlere katılmaları ve gerektiğinde düzenlenecek toplantılarda konuşma yapmak veya gerçekleştirilecek yayınlarda yazı yazmak gibi kimi katkılarda bulunmaları beklenir.

 1. Faal Üyeler: Dernek’e faal üye olabilmek aşağıdaki koşullara bağlıdır.

 1. 25 yaşından büyük olmak ve Dernek tüzüğünü okuyarak kabul ettiğini belirten, Derneğin faal iki üyesinin önerisini içeren başvuru formunu doldurmuş olmak,

 2. Türk ve Türkiye kültürleri bağlamında kültür araştırmaları konusunda çalıştığını kanıtlamak veya çalışmaya istekli olduğu konusunda inandırıcı bilgi ve belgeler sunarak kanıtlamak,

 3. Takım çalışması yapabileceğini bildiren, karakterini tanımlayan bir referans mektubu sunmak,

 4. Fiilen çalışarak, Yönetim Kurulu’nca verilen görevleri yerine getirmeyi peşinen kabul etmek,

 5. Üyeliğe kabul ile ilgili bildirimin kendisine ulaşmasından itibaren 30 gün içinde üyelik aidatını ödemiş olmak.

Dernek, üyelik başvurularını 30 gün içinde isteğin kabulü veya reddi şeklinde karara bağlayarak ilgiliye tebliğ eder. Dernek isteğin reddi halinde gerekçe göstermek zorunda değildir.

KURUCU VE FAAL ÜYELERİN HAK VE ÖDEVLERİ:

Madde 5: Üyeler, Dernek faaliyetlerine ve Genel Kurul toplantılarına katılmak, Genel Kurul kararlarında ve organ seçimlerinde oy kullanmak ve derneğin çeşitli organ veya birimlerine seçilmek hakkına sahiptir. Ayrıca üyeler, yönetimce kendilerine verilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdürler. Üyeler, yönetimin verdiği sorumluluklardan kaçınamazlar.

ÜYELİĞİN SON BULMASI

Madde 6. Dernek üyeliği şu hallerde son bulur:

 1. İstifa

 2. Her ne suretle olursa olsun üst üste iki kez Genel Kurul toplantısına katılmamak

 3. Bir yıl içinde Dernek’in hiç bir etkinliğine katılmamak

 4. Dernek’in etkinlik ve sempozyumlarına katılmamayı adet haline getirmek

 5. Dernek yönetimince verilen görev ve yükümlülükleri yerine getirmemek

 6. Dernek üyelerine saygısız davranmak ve birlikte çalışma ortamına uymayarak Dernek huzurunu bozmak

 7. Dernekler yasası ile Dernek tüzüğüne aykırı durumları saptananların üyelikleri sona erer. Ayrıca fikir suçu, yaralama/ölüme sebebiyet verilmemiş trafik suçu dışında, TCK’na göre mahkum olanların ve kamuoyunda yüz kızartıcı suç işlediği yolunda bir inanç beliren kişinin üyeliğine son verilir.

III. TEŞKİLAT

DERNEK ORGANLARI:

Madde 7. Derneğin dört organı vardır.

 1. Genel Kurul

 2. Yönetim Kurulu

 3. Danışma Kurulu

 4. Denetleme Kurulu

 1. GENEL KURUL

 1. Genel Kurul derneğin en yetkili organı olup, Kurucu ve faal üyelerinden oluşur. Derneğin en geç iki yılda bir Ekim ayında olağan genel kurulunu yapması zorunludur. Genel Kurulu toplantıya çağırma görevi Yönetim Kuruluna aittir.

 1. Dernek üyelerinin beşte birinin veya Denetleme Kurulu'nun yazılı istemi ile Yönetim Kurulu, bir ay içinde Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak durumundadır. Aksi halde Dernekler yasasısının 20. maddesine göre Denetleme Kurulu'nun veya istemde bulunanlardan herhangi birinin, Genel Kurul'un olağan üstü toplanması amacıyla Sulh mahkemesine başvurma hakkı vardır.

 1. Genel Kurul'a katılacak üyeler en az 15 gün önceden; günü, saati, yeri ve gündemi belirtilerek toplantıya davet edilir. Söz konusu çağrıda; çoğunluk sağlanamaması halinde, ikinci toplantının da yeri, günü ve saati belirtilir. Ayrıca bu hususlar mahalli gazete ile de ilan olunur. İki toplantı arasında en az bir hafta zaman olması zorunludur. Tüm bu hususlar 15 gün öncesinden en büyük mülki amirliğe bildirilir. Toplantının herhangi bir şekilde ertelenmesi halinde gerekçe belirtilerek bu husus ilk ilanın yapıldığı gazete ile yeni bir ilanla duyurulur. Bu durumda ikinci toplantının iki ay içinde yapılması zorunlu olup, üyeler yukarıdaki kurallara göre yeniden çağırılır. Ayrıca toplantı ile ilgili yukarıdaki tüm bilgiler tekrardan valiliğe de en az 15 gün öncesinden bildirilir. Genel Kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu yerde yapılabilir ve Genel Kurul toplantısı ancak bir kez geri bırakılabilir.

 1. Genel Kurul toplantısı çağrıda/ilanda belirtilen yerde ve zamanda yapılır. Dernek'e hiçbir borcu olmayan üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki isimleri karşısına imza ederek, üzerinde isim ve üye numaralarının ve toplantı tarihinin yazılı olduğu bir kart alırlar. Üyeler bu kartlarını göstererek oylarını kullanırlar. Böylece Genel Kurul'a katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılımı halinde toplantı başlayabilir. İlk toplantıda yeterli sayıya erişilemezse ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak ikinci toplantıya katılanların sayısı, yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Toplantıyı Yönetim Kurulu başkanı veya görevlendireceği bir Yönetim Kurulu üyesi açar. Hükümet komiserinin bulunmaması toplantının ertelenmesini gerektirmez. Açılıştan sonra Genel Kurul'a bir başkan, bir başkan yardımcı ve yeterli sayıda katip seçilerek başkanlık divanı oluşturulur. Toplantı tutanaklarının usulünce düzenlenmesinden divan başkanı sorumludur. Toplantı sonunda tutanakların bir örneği yönetim kuruluna, bir örneği de hükümet komiserine verilir.

 1. Başkanlık divanı, genel kurulda yapılacak Yönetim ve Denetleme Kurulu ile Danışmanlık Kurulu seçimlerinde (sayım komitesi/seçim kurulu/tasnif kurulu) olarak da görev yapar.

 1. Genel Kurulun görev ve yetkileri şunlardır:

  1. Yönetim ve Denetim kurullarının raporlarının görüşülmesi ve bu kurulların ibra edilmeleri

  2. Yönetim, Denetleme ve Danışma kurullarına yeni üyelerin seçilmesi (Eski üyelerin yeniden seçilmeleri mümkündür)

  3. Dernek tüzüğünde değişiklikler yapılması

  4. Bütçenin görüşülüp kabulü

  5. Taşınmaz alımı, satımı konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi

  6. Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılınması veya ayrılınması

  7. Mevzuatta ve Dernek tüzüğünde Genel Kurul'ca yapılması öngörülen diğer görevlerin yerine getirilmesi

  8. Derneğin feshine karar vermek. Derneğin feshine karar verilebilmesi için, Derneğin kayıtlı üyelerinin üçte ikisinin yarısından fazlasının ve kurucu üyelerin tümünün olumlu oyu gerekir.

g. Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler, sırasına göre görüşülür. Tüzük değişiklikleri hariç, üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınarak görüşülmesi zorunludur.

h. Genel Kurul kararları toplantıda bulunan üyelerin çoğunluğunun el kaldırmak suretiyle açık oylamada verecekleri oylarla alınır. Her üyenin bir oyu vardır. Vekaletle oy kullanılamaz. Oyların eşitliği halinde, kurucu üyelerin çoğunluğunun oyları istikametinde karar alınır.

Genel Kurul’a katılabilmek için üyenin tüm borçlarını ödemiş olması gerekir.

i. TÜZÜK DEĞİŞİKLİKLERİ

Tüzük değişikliği olağan Genel Kurul toplantısı gündeminde bulunduğu takdirde görüşülebilir. Olağan Genel Kurul toplantısı gündeminde tüzük değişikliği yoksa, tüzük değişikliği, üyelerin onda birinin yazılı istemi veya yönetim kurulunun teklifi ile gündeme alınabilir.

Ayrıca yukarıda (7/A-b) maddesinde öngörüldüğü şekilde Genel Kurul olağanüstü toplantıya çağırılarak da görüşülebilir. Bu toplantılarda karar yeter sayısı hazır bulunan üyelerin üçte ikisidir. Genel kurulun tüzük değişikliğine karar vermesi halinde bu husus valiliğe bildirilir. Değişikliğin Valilik'çe onaylanması üzerine söz konusu değişiklikler 30 gün içinde mahalli gazetede yayımlanır ve bu tarihten itibaren hüküm ifade eder. İlanın yayımlandığı gazeteden iki adet de Valiliğe gönderilir.

 1. YÖNETİM KURULU

 1. Yönetim Kurulu beş asil ve beş yedek üyeden oluşur ve iki yıl görev yapmak üzere üyeler arasından Genel Kurul'ca gizli oyla seçilir. Yönetim Kurulu üyesi seçilebilmek için 4 yıllık üniversite mezunu olmak şarttır. Her üye asil ve yedek olmak üzere, üyeler arasından en çok on aday gösterebilir. Toplantıda bulunmayan üye aday olamaz. Bu seçimin ayrıntıları ile Derneğin idari işleri, muhasebe teşkilatı, personel v.s ile ilgili yönetmelik Yönetim Kurulu'nca hazırlanır.

Yönetim Kurulu kendi arasından bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir sayman, bir genel sekreter ve bir etkinlik düzenleyicisi seçer.

Dernek organlarına seçilenlerin kimlikleri Yönetim Kurulu başkanınca otuz gün içinde Valilik'e bildirilir.

 1. Bir asli üyeliğin herhangi bir şekilde boşalması halinde, en fazla oyu almış yedek üye, ayrılan asil üyenin bakiye süresini tamamlamak üzere Başkan tarafından yönetim kuruluna davet edilir.

 1. Yönetim Kurulu iki ayda bir toplanır. Ayrıca gerektiğinde Yönetim Kurulu, başkan tarafından her zaman toplantıya çağrılabilir. Kararlar toplantıya katılanların çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın oyuna itibar edilir. Yönetim Kurulu'nun toplantıları ile ilgili ayrıntılar yönetmelikle belirlenir. Üst üste iki toplantıya katılmayan üyenin, Yönetim Kurulu üyeliği düşer ve hemen yerine yedek üye çağrılır.

 1. Derneği Yönetim Kurulu temsil eder. Dernek tüzüğü ve mevzuatın öngördüğü görevler dışında, Genel Kurul kararları doğrultusunda Dernek amaçlarının gerçekleştirilmesi ile ilgili tüm işlerin yapılmasında, Derneği temsil hak ve yetkisi Yönetim Kurulu Başkanı'na aittir. Bu hususta Yönetim Kurulu içlerinden bir üyeye de yetki verebilir.

 1. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Başkanın verdiği görevleri yerine getirmekle birlikte Başkan olmadığı zamanlarda ona vekalet eder, Danışma Kurulu üyelerinin çalışmalarına nezaret eder ve Danışma Kurulu üyeleriyle Yönetim Kurulu arasındaki eşgüdümü sağlar.

 1. Genel Sekreter, Derneğin idari işlerini yürütür. Yönetim Kurulu başkanının da onayını alarak, Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini hazırlar. Derneğe alınacak personel için Yönetim Kurulu’na öneride bulunur.

 

 1. Sayman üye derneğin muhasebesinden, gelir-gider hesaplarının usulünce tutulmasından, vergi beyannamelerinin, vergilerin zamanında verilip/ödenmesinden, bütçenin hazırlanarak Yönetim Kurulu'na sunulmasından ve harcamaların bütçe ve Yönetim Kurulu kararlarına uygun olmasından sorumludur.

 1. Etkinlik Düzenleyici, Yönetim Kurulu'nun kararları doğrultusunda her çeşit etkinliğin düzenlenip gerçekleştirilmesinden sorumludur. Yönetim Kurulu bir etkinliğe karar verdiğinde, bunun mali portresini belirler. Yönetim Kurulu belli bir etkinlik ile sınırlı olmak üzere, etkinliğin/toplantının yapılması hususunda Derneği temsil ve ilzam yetkisi bulunmayan bir Dernek üyesini görevlendirebilir.

 1. Yönetim Kurulu Dernek faaliyetleri ile ilgili olarak, Derneğin faal üyeleri ardından seçeceği üyelerle yeni çalışma grupları/komiteler kurabilir. Bu kurulların, Danışma Kurulları ile eşgüdümlü çalışmalarını sağlamak Yönetim Kurulu başkan yardımcısının görevidir.

C. DANIŞMA KURULU:

Danışma Kurulu beş asil ve beş yedek üyeden oluşur ve iki yıl görev yapmak üzere üyeler arasından Genel Kurul'ca gizli oyla seçilir. Danışma Kurulu üyesi seçilebilmek için 4 yıllık üniversite mezunu olmak şarttır. Seçimden sonra Yönetim Kurulu içinde görev dağılımı yapıldıktan sonra, Yönetim Kurulu ile yapılan ortak bir toplantıda seçilen Danışma Kurulu üyelerinden her biri, Yönetim Kurulu üyelerinin istekleri doğrultusunda ve onayıyla aşağıda belirtilen beş birimden birinin birim başkanı olur. Danışma Kurulu üyelerinin her biri çalışmalarıyla ilgili olarak, Dernek Yönetim Kurulu'na karşı sorumlu olup, her yıl sonunda çalışmalarını bir raporla, Yönetim Kurulu'na iletilmek üzere dernek Yönetim Kurulu başkan yardımcısına sunar. Dernek Yönetim Kurulu, Genel Kurul'a sunulacak raporunda Danışma Kurulu üyelerinin raporundan da söz etmek zorundadır. Danışma Kurulu üyeleri yıl içinde de Yönetim Kurulu toplantılarına çağrılırlarsa toplantıya katılır, çalışmaları hakkında bilgi verirler.

Danışma Kurulu birim başkanları; faal üyeler arasından, bulunamadığı takdirde de dışarıdan atayacakları, uygun gördükleri sayıda kişilerden oluşacak bir çalışma grubu/komite kurarlar. Bu birimlerde çalışanlara ücret ödenip, ödenmeyeceği ve ödenecekse miktarını saptamak yetkisi, genel sekreterin önerisi üzerine, Yönetim Kurulu'na aittir. Ayrıca Danışma Kurulu birim/komite başkanları, mali portesi belirlenmeyen ve mali kaynağı sağlanmayan işlere başlayamazlar. Kurucu üyelerden herhangi birinin, yapacağı başvuru/öneri, Danışma Kurulu üyelerince dikkate alınır, değerlendirilir. Üye başvuru veya öneriyi uygun görmezse yazılı gerekçesiyle birlikte, Yönetim Kurulu'na sunulmak üzere, Yönetim Kurulu başkan yardımcısına verir.

Danışma Kurulu birimleri/bölümleri şunlardır:

 1. Gelişme/Basın/Halkla İlişkiler Birimi: Derneğin etkinliklerini ve Dernek'le ilgili haberleri basına yansıtır ve Derneğin her türlü halkla ilişkilerini ve sponsorluk ihtiyaç ve taleplerini sağlar.

 2. Kitap Yayın Kurulu Birimi: Bu birim Derneğin yayın politikasını saptayarak, yayınların gerçekleştirilmesini (gerekli editörlerin, çevirmenlerin, vs. bulunmasını ve görevlendirilmesini) yayımlayacağı kitaplar konusunda genel yayın yönetmenliği görevini yerine getirir.

 3. Süreli Yayın Birimi: Derneğin süreli yayınlarını gerçekleştirir. Derneğin süreli yayınlarının yayın yönetmenini, yayın kurulunu saptamak; bu yayınların tanıtımı, dağıtımı, abone bulunması gibi görevler bu bölüm başkanının görevidir. Ancak bu işlerle ilgili olarak birim başkanı, ihtiyaç duyduğu mali kaynağın önceden kendisine tahsis olunmasını isteme yetkisine sahiptir.

 4. Haber Bülteni, Websitesi ve Elektronik Tartışma Grubu Birimi:

Derneğin yayımlayacağı haberlerle ilgili bülten’in gerçekleşmesini sağlar, denetler, websitesinin içeriğini saptar, içeriğin sürekli güncelleşmesini denetler, elektronik tartışma listesini denetler ve devamını sağlar.

e Özel Gruplar Kurulu Birimi: Belirli konular üzerinde çalışmak ve etkinlikler gerçekleştirmek isteyen üyelerin kuracağı bölümler ve tartışma gruplarının kurulması işleyişi ile ilgili işlemlerden sorumludur.

D. DENETLEME KURULU

Denetleme Kurulu faal üyeler arasından üç asil ve üç yedek olmak üzere Genel Kurul'ca iki yıl için gizli oyla seçilirler. Genel Kurul'da hazır bulunmayan üye aday gösterilemez ve seçilemez.

Denetleme Kurulu Dernek tüzüğüne göre derneğin, hesap ve işlemlerini her zaman denetleyebilir ve altı ayda bir yapacağı denetleme sonucunu raporla saptayarak, Yönetim Kurulu'na ve ayrıca toplandığında Genel Kurul'a sunar.

Herhangi bir şekilde Denetleme Kurulu'nda bir asil üyeliğin boşalması halinde, Genel Kurul'da en çok oyu almış yedek üye, ayrılan üyenin süresini tamamlamak üzere Denetleme Kurulu'na davet edilir.

Madde 8. İç Denetim: Yönetim Kurulunun her türlü faaliyetleri ve hesapları tüzükte belirtildiği şekilde Denetleme Kurulunca incelenir. Derneğin gayesine uygun olarak işleteceği her türlü tesisler ve bu tesislerde çalıştırılacak personelin yönetim ve denetim yetkisi; yönetim kuruluna aittir.

 1. DERNEĞİN GELİR VE GİDERLERİ

Madde 9. Derneğin gelir ve giderleri şunlardır:

A. Gelirleri:

 1. Üye aidatları,

 2. Yayın, kitap, balo, eğlence, konser, konferans, video, sinema ve tiyatro gösterisi, temsil, gezi gibi faaliyetlerden elde edilen gelirler,

 3. Düzenlenen piyango gelirleri,

 4. Dernek mamelekinden elde edilen gelirler,

 5. Her çeşit bağış ve yardımlar.

B. Giderler:

Dernek bütçesine göre sarf belgeleriyle yapılan tüm harcamalar.

 

 1. DEFTER VE KAYITLAR

Madde 10. Derneğin tutmak zorunda olduğu ve Noter tasdiki yaptırılan defter ve kayıtlar şunlardır:

 1. Üye Kayıt Defteri

 2. Karar Defteri

 3. Envanter Defteri

 4. İşletme Hesabı Defteri

Yukarıda sayılanlar dışında, noter tasdikli olması şart olmayan yardımcı defterlerin tutulması mümkündür.

Tüm defterler Yönetim Kurulu'nun denetimi altında olmakla birlikte, derneğin a, b olarak belirlenen defterleri Genel sekreterin, c, d olarak belirlenen defterlerinin tutulması sayman üyenin sorumluluğundadır. Ayrıca derneğin, maliyeye karşı sorumlu/muhatap olacak bir muhasebe müdürü ataması mümkündür.

 1. FESİH VE TASFİYE

Madde 11. Genel Kurul her zaman derneğin feshine karar verebilir. Yönetim Kurulu derneğin feshine karar verilmesi amacıyla Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırır.

Derneğin feshine karar verilebilmesi için toplantıda Genel Kurula katılma hakkı bulunan faal üyelerin üçte ikisinin hazır olması zorunludur. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamadığı takdirde üyeler (7/A-c) maddeye göre ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıda çoğunluk sağlanamazsa bile, Yönetim ve Denetleme kurulu üyelerinin iki katı kadar üye ile toplantı yapılır ve hazır olanların üçte ikisinin oyu ile fesih kararı alınabilir. Yönetim Kurulu beş gün içinde fesih kararını valiliğe bildirir.

Genel Kurul fesih kararı ile birlikte üç kişilik bir Tasfiye Kurulu oluşturur. Tasfiye Kurulu derneğin tüm borçlarından sonra geriye bir meblağ kalırsa, bunu, TÜBİTAK'a bağışlar. Fesih, mahkeme kararıyla gerçekleşmiş olursa, tasfiye dernekler yasasına göre yapılır.

SON HÜKÜMLER

Madde 12. Dernek tüzüğünde hüküm bulunmayan hususlar hakkında Dernekler yasası ile MK hükümleri uygulanır.

DERNEĞİN BORÇLANMA USULÜ

Madde 13. Dernek, Yönetim Kurulu kararı ile, uygun göreceği özel ve tüzel kişilere borçlanabilir.

GEÇİCİ YÖNETİM KURULU

Başkan: Fahriye Gönül Pultar

Başkan Yardımcısı: Şule Tarakçıoğlu

Etkinlik Düzenleyici: Nilüfer Eren Pultar

Sayman: Ulvi Selim Sünter

Genel Sekreter: Onur İnal